Algemene voorwaarden

De overeenkomst

1. De algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de tandheelkundige behandelingsovereenkomst(en) tussen de tandarts, daaronder begrepen diens werknemers, en de patiënt, hierna te noemen de overeenkomst. Zij worden voor of bij het sluiten van overeenkomst(en) aan de patiënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) beschikbaar gesteld, aanwezig in de wachtkamer en worden op verzoek toegezonden.

Derden

2. De tandarts is bij de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. Hij zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de patiënt plegen, zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechnici. De tandarts is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk. De artikelen 7:404, 7: 409 en 7: 422 lid 1 BW zijn niet van toepassing.

Kosten en betaling

3. De kosten van behandeling, inclusief materialen, worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de patiënt, ongeacht of deze de kosten geheel dan wel gedeeltelijk kan declareren bij en aan de patiënt worden vergoed door een zorgverzekeraar. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger(s). Declaraties worden overgedragen aan Fa-med. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het factureren en innen van nota’s. De Famed betalingsvoorwaarden maken deel uit van de algemene voorwaarden: De betalingstermijn die Famed hanteert is 30 dagen. Indien u niet binnen deze termijn betaald is Fa-med gerechtigd om incasso maatregelen te nemen. De bijkomende incasso kosten brengt Fa-med, conform artikel 9:96 van het Burgelijk Wetboek, bij u in rekening.

4. De tandarts berekent, tenzij anders door hem aangegeven, de kosten van behan­deling ingevolge de Tarieven­lijst Tandheelkunde en Algemene Bepalingen zoals deze door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn goedgekeurd c.q. vastge­steld. Wijzigingen van de Tarie­ven­lijst Tandheel­kunde en Algemene Bepalingen worden voorbe­houden.

5. Afspraken dienen – indien noodzakelijk wegens overmacht– uiterlijk 24 uur voor de behandeling te worden geannuleerd. Bij niet of niet tijdige annulering van de afspraak behoudt de tandarts zich het recht voor de gereserveerde tijd en/of de afgesproken behandeling in rekening te brengen wanneer er geen andere patiënten konden worden behandeld of andere gehonoreerde werkzaamheden konden worden verricht.

6. Betalingen dienen binnen 30 dagen na dagtekening van de declaratie door de patiënt aan Fa-med te geschie­den. De door de patiënt gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van verschuldigde rente, schade en kosten en vervolgens van opeisbare declaraties die het langst open staan, zelfs ingeval de patiënt vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Indien sprake is van een voorschot wordt dit verre­kend met de laatste declaratie uit hoofde van de overeenkomst. Niettegenstaande het vorengaande is de tandarts te allen tijde gerechtigd onmiddellijke en/of contante betaling te verlangen

Behandeling en informatie

7.Voorafgaand aan iedere uitgebreide en/of ingrijpende tandheelkundige behandeling wordt de patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk geïnformeerd over de begrote kosten, daaronder begrepen de door te berekenen techniekkosten.

Bij wijziging van het behandelplan, onvoorziene complicaties tijdens de behandeling of overschrijding van de begroting informeert de tandarts de patiënt hierover schriftelijk.

In het behandelplan worden voor zover mogelijk tevens opgenomen de te verwachten gevolgen en risico’s voor de gezondheid van de patiënt en andere methoden van behandeling die in aanmerking komen.

De patiënt is gehouden alle gegevens en bescheiden die de tandarts naar zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

De uit de in de vertraging van de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra behandelingskosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de patiënt.

De patiënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de tandarts ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.

De tandarts legt op verzoek van de patiënt schriftelijk vast voor welke ingrepen van al dan niet ingrijpende aard deze toestemming heeft gegeven.

Reclames en klachten

8. Klachten omtrent declaraties dienen binnen 8 dagen na declaratiedatum bij de tandarts schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan de patiënt geacht wordt de factuur als juist te hebben geaccepteerd. Het indienen van een klacht omtrent een declaratie schort de betalingstermijn en -verplichting niet op. Hetzelfde geldt voor klachten ingediend bij de Klachtencommissie Tandheelkunde of enige andere instantie.

Overschrijding betalingstermijn

9. Indien de patiënt niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de patiënt steeds onmiddellijk in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling is vereist en zijn de verschuldigde bedragen terstond opeisbaar. In dat geval is de patiënt aan Fa-med rente verschuldigd over de periode van het verzuim, alsmede alle kosten die Fa-med moet maken om zijn vordering te incasseren.

10. Bij betalingsachterstand is de tandarts gerechtigd verdere behandeling op te schorten of te verlangen deze slechts te verrichten tegen contante betaling.

Aansprakelijkheid

11. De aansprakelijkheid van de tandarts is beperkt tot het bedrag waarop de door de tandarts afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de tandarts onder de verzekering. De patiënt kan deze polis desgewenst inzien op de praktijk van de tandarts.